Estas tendencias literarias déronse na poesía de posguerra (ademais de noutras etapas). Une cada unha delas coas características que lles corresponden.

Hilozoísmo
Clasicismo culturalista
Neotrobadorismo
Socialrealismo
Intimismo existencialista
Paisaxismo ruralista