Saltar navegación

Liñares e Castiñeiras

Liñares fai referencia a unha planta que tivo un cultivo importante en Galicia no século XVIII: o liño. Da planta do liño, tras un proceso de mazado e fiado, extraíase unha prezada fibra téxtil que da lugar a un tecido do mesmo nome. Non terás ti ningunha peza de roupa de liño?

ACTIVIDADE

Na reportaxe sobre o liño (enlace anterior), explícase o proceso de obtención de fío e tea de liño. O que debes facer é transformar esa reportaxe nun texto instrutivo onde se expliquen, ordenadamente, os pasos do proceso. Deberás empregar tamén o dicionario para comprobar a ortografía dos termos especializados que se empregan.

Velaquí as principais características dos textos instrutivos:

- Formato especial. Utilízanse marcas gráficas como números, asteriscos ou guións para diferenciar ou secuenciar a serie de pasos.
- Establecemento de pasos que deben cumprirse para conseguir un resultado. Debe ter unha orde rigorosa que determine a secuencia en que se realizan as accións. Esta orde pódese establecer con conectores de orde e temporais: en 1º lugar, deseguido…
- Uso do infinitivo, do imperativo ou das formas impersoais (“Acender o ordenador”, “Enchúfase o euroconector…”); aínda que tamén se emprega o presente (“Atravesamos a rúa e seguimos…”) e o futuro (“Tomaremos unha cápsula cada oito horas”).
- Acompañamento de imaxes para reforzar ou clasificar os pasos que se deben seguir.

.

.

E se hai unha árbore antiga característica de Galicia, esta probablemente é o castiñeiro (co permiso do carballo),  polo que os topónimos relacionados con ela son moi abundantes. Eis un topónimo que designa o colectivo, é dicir, o lugar poboado de castiñeiros. Do seu aproveitamento para a agricultura e gandería de Galicia, infórmate aquí.

ACTIVIDADE

Unha das posibles clasificacións dos textos descritivos é a que toma como criterio a súa finalidade; deste xeito, as descricións poden dividirse en:

a) Literarias: O autor/a transmite a súa maneira persoal de ver as cousas mediante un punto de vista subxectivo, e ademais utiliza abundantes recursos literarios. A función poética é, pois, moi relevante neste tipo de descricións, pois procúrase a beleza da mensaxe.

b) Científicas ou técnicas: as características do elemento que se quere describir exprésanse de maneira obxectiva e coa maior exactitude posible. Predomina, pois, a función representativa (referencial, informativa) da linguaxe, posto que o que se pretende é a transmisión efectiva da mensaxe.


Tendo isto en conta, que tipo de descrición (do castiñeiro) aparece na ligazón anterior? Xustifica a resposta.

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0