Clasifica estas oracións segundo a función que desempeña o pronome persoal átono© Belén