Sinala as afirmacións que se correspondan coa correcta interpretación destes gráficos e mapas.